slider

Σώμα Επιτηρητών

 

Οι Επιτηρητές Εξετάσεων Key CERT φέρουν την ευθύνη της σωστής διεξαγωγής αλλά και της ορθής ολοκλήρωσης των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών Key CERT. Στη συνέχεια αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των επιτηρητών του Key CERT.

Πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 • Φέρουν την ευθύνη για να προετοιμαστεί καταλλήλως, αφενός μεν η αίθουσα, αφετέρου δε οι συμμετέχοντες υποψήφιοι, για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων.
 • Σε γενικές γραμμές ελέγχουν την τήρηση όλων των προδιαγραφών της εξεταστικής διαδικασίας.
 • Επίσης ελέγχουν την ταυτοπροσωπία του Υπεύθυνου Εξετάσεων Key CERT του πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου Key CERT αλλά και των υποψηφίων που συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις.

 

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο Επιτηρητής που ορίζεται από τον Key CERT είναι ο μόνος υπεύθυνος από τον φορέα που παρευ-ρίσκεται στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και διασφαλίζει την φερεγγυότητα και το αδιάβλητο της εξέτασης.

 

Τα καθήκοντα που του ανατίθενται κατά τη διενέργεια της εξέτασης βάσει του παρόντος Κανονισμού είναι τα εξής:

 • Επιβλέπει και αποτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων και κάθε φορά που πέφτει στην αντίληψή του κάτι ανάλογο κάνει σε πρώτο στάδιο τις απαραίτητες συστάσεις και κατΆ επέκταση προχωρεί στην αποβολή εκείνων που δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του και εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης
 • Απαντά σε ερωτήματα των εξεταζομένων σχετικά με τη διατύπωση των θεμάτων, χωρίς ωστόσο να δίνει απαντήσεις και κατευθυντήριες διευκρινήσεις σχετικά με την επίλυση των θεμάτων εξέτασης.
 • Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξεταστικού συστήματος καλεί τον Υπεύθυνο Εξεταστικής Διαδικασίας του Ε.Κ., ο οποίος με τη σειρά του και σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πόρων του Key CERT αναλαμβάνουν την επίλυση του προβλήματος, χωρίς να επηρεάζεται η εξεταστική διαδικασία.
 • Προβαίνει στη διακοπή της εξέτασης εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο και τους Η/Υ του Ε.Κ. που δεν επιτρέπουν - παρά τις προσπάθειες- την περαιτέρω διενέργεια των εξετάσεων.
 • Μη ενδεδειγμένη στάση ή ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά του/των Υπεύθυνου/νων Eξέτασης Ε.Κ. και των υποψηφίων στις υποδείξεις και τις συστάσεις του Επιτηρητή.
 • Βοηθά εξεταζόμενα ΑΜΕΑ να κατανοήσουν τα θέματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν και διασφαλίζουν την τήρηση των 60 λεπτών διάρκειας εξέτασης σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο των 45 λεπτών που τηρείται για τους υπόλοιπους εξεταζόμενους.

 

Μετά το πέρας των εξετάσεων.

Η τελική λήξη της εξεταστικής διαδικασίας επικυρώνεται μέσα από τις ακόλουθες ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Επιτηρητής και οι οποίες καθορίζουν την εγκυρότητά της. 

 

Συγκεκριμένα:

 • Εξασφαλίζει την ταυτόχρονη διακοπή της διαδικασίας από όλους τους υποψήφιους που βρίσκονται στην πιστοποιημένη αίθουσα, μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου διάρκειας εξέτασης.
 • Προβαίνει σε έλεγχο των υποψηφίων και δεν επιτρέπει σε κανέναν από αυτούς να εξέλθει της αί-θουσας έχοντας στην κατοχή του εξεταστικό υλικό Key CERT, σε οποιαδήποτε μορφή μεταφοράς θα μπορούσε αυτό να είναι εφικτό.
 • Μετά την λήξη της εξεταστικής διαδικασίας και ΠΡΙΝ αποχωρήσει από το Ε.Κ., συμπληρώνει ευανάγνωστα και με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες, όπου αυτό επιβάλλεται βάσει της προβλεπόμε-νης διαδικασίας, το σχετικό Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης, το υπογράφει και το αποστέλλει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον Key CERT. Στο εν λόγω δελτίο γίνεται αναφορά σχετικά με τα παρακάτω:
 • Προβλήματα που ενδεχομένως προέκυψαν κατά τη διάρκεια λήψης από τον Key CERT, εκτύ-πωσης και διανομής των θεμάτων εξέτασης στις πιστοποιημένες αίθουσες.
 • Τήρηση ή μη της προβλεπόμενης ενδεδειγμένης συμπεριφοράς από τον Υπεύθύνο του Εξε-ταστικού Κέντρου.
 • Με προβλήματα εσωτερικής οργάνωσης και ελλιπούς τήρησης των εξεταστικών διαδικασιών από την πλευρά του Εξεταστικού Κέντρου.
 • Συμπληρώνει το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης στα προκαθορισμένα πεδία του και στην περίπτωση κατά την οποία η εξέταση μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να ακυρώθηκε.

Τα ελάχιστα απαιτητά τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας Επιτηρητής Εξετάσεων Key CERT είναι τα ακόλουθα:

 • Να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΗΆ να είναι κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ.
 • Εφόσον ο Επιτηρητής είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου δημό-σιου τομέα, οφείλει να λαμβάνει, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια.

 

Εάν κι εσείς πιστεύετε ότι, μπορείτε να συμπεριληφθείτε στην ομάδα των Επιτηρητών του Key CERT, «κατεβάστε» το επισυναπτόμενο αρχείο .doc με την «Αίτηση Επιτηρητή», εκτυπώστε το, συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία και στείλτε το ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

 

Key CERT
Y/O Τμήματος Πιστοποίησης Επιτηρητών
Κλεισόβης 6 - Πλ. Κάνιγγος, 10677, Αθήνα
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Αίτηση Επιτηρητή (.zip - 650Kb.)